Fundusze Europejskie

Loga Funduszy Europejskich - Małopolska

Projekt zwiększenia zgłaszalności kobiet w wieku 50-69 lat do populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi prowadzonego metodą mammografii przesiewowej na terenach wiejskich i małomiasteczkowych województwa małopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Działanie 6  Poddziałanie 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowanym efektem  projektu będzie wykonanie w ramach programu 15 tysięcy badań mammograficznych oraz przeprowadzenie 96 seminariów edukacyjno – informacyjnych na potrzeby zwiększenia świadomości kobiet o profilaktyce. Całkowita wartość projektu wynosi 2 852 310,51 PLN, z czego wartość wkładu z Funduszy Europejskich to kwota nie większa niż 1 741 260,51 PLN.


Loga Funduszy Europejskich - Zachodniopomorskie

Projekt „Moja Mammografia – Moje Życie” realizowany w ramach Osi Priorytetowej RPZP.06.00.00 Rynek Pracy, Działanie 06.08 „Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, ułatwiających powroty do pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne”, zwanego dalej „Projektem”. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności do badań mammograficznych dla koobiet w wieku 50-69 lat na terenie województwa Zachodniopomorskiego. Planowanym efektem projektu jest wykonanie w ciągu 5 lat 33 tysięcy badań mammograficznych i zakupienie dwóch nowoczesnych mammobusów z cyfrowymi aparatami mammograficznymi. Łączna wysokość wydatków kwallfikowalnych Projektu wynosi 7 625 501,73  złotych. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 5 178 221,73 złotych.


Loga Funduszy Europejskich - Dolny Śląsk

Projekt zwiększenia zgłaszalności kobiet w wieku 50-69 lat do populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi prowadzonego metodą mammografii przesiewowej na terenie subregionu legnicko-głogowskiego współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz Społeczny z perspektywy na lata 2014-2020, realizowany w ramach Osi priorytetowej: 8 Rynek pracy Działania: 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się. Celem projektu jest popularyzacja profilaktycznych badań mammograficznych dla kobiet w wieku 50-69 lata zamieszkałych na terenie subregionu legnicko-głogowskiego Województwa Dolnośląskiego i wykonanie 4000 tysięcy badań dla grupy kobiet pracujących w wieku 50-69 lat. Całkowita wartość Projektu wynosi 1 765 353,60 PLN. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich wyniesie 1 495 353,60 PLN.


Loga Funduszy Europejskich - Pomorskie

Projekt „Moja Mammografia - Idę Bo Warto Żyć" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 5.4. Zdrowie na rynku pracy,współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest popularyzacja profilaktycznych badań mammograficznych dla kobiet w wieku 50-69 lata zamieszkałych na terenie Województwa Pomorskiego. W dwuletnim okresie trwania projektu planuje się organizację kilkudziesięciu seminariów edukacyjno-informacyjnych, wysyłkę kilkuset tysięcy zaproszeń na badania i wykonanie trzydziestu tysięcy badań mammograficznych. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi 2 039 027,28 PLN . Instytucja Zarządzająca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie w wysokości 1 937 075,92 PLN. Płatność ze środków europejskich wyniesie 1 733 173,18 PLN. Dotacja celowa z budżetu krajowego wynosi 203 902,74 PLN.


DO GÓRY